ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο Στέφανος Χρηστίδης γνώρισε τη μουσική μ έσω της ηλεκτρικής κιθάρας σαν χόμπι αλλά γρήγορακατά λα βε ότι η αγάπη του γι’ αυτήν ή ταν τόσο μεγά λη π ου δε γ ι νόταν να μ είνει εκείΕ ίναι κιθαρίστας που πλέο ν μετρά πάνω από 12 χ ρόνια εμ πειρίας σ ε πολλές μουσικές σκη νές ανά τηνΕλλάδα και ηχογραφήσεις σ ε στούντιο με διάφορους καλλιτέχνεςΩστόσο, η αγάπη αυτή επεκτάθηκε και στη διδασκαλί α με κυρίαρχη φιλοσοφία τη γνωριμία με τημουσική με τον π ιο ευχ άριστο και ουσιαστικό τρ όπο.Ο ι δύο άλλοι τομ είς με τους οποίους ασχο λείτ αι και έχει πάθος είναι η Κινηματογράφηση και ο κόσμοςτου Sound Design

Περιήγηση με πληκτρολόγιο
X
Click to listen highlighted text!